0(0)

การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล สู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Applied digital technology into Thailand 4.0 classroom)

คำอธิบาย

กติกาการเรียนจบหลักสูตร

 หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าศึกษาเรียนรู้ในเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนเข้าเรียน ดังนี้

  1. ให้ผู้เรียนเข้าเรียนรู้โดยการดูวิดิโอทีละวิดิโอโดยดูจากจอหนึ่งและทำจากคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปจนครบทุกวิดิโอในหน่วยนั้น ๆ
  2. ทำแบบทดสอบซึ่งเป็นแบบเลือกตอบหน่วยละ 5 ข้อ ยกเว้นหน่วยที่ 10 มี 10 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 50% หากไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้อีกไม่เกิน 3 รอบ
  3. ส่งงานการประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยไปที่ yooth2624@wsk.ac.th

งานที่กำหนดให้ส่ง

ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการประยุกต์ใช้ตามสาระตามหน่วยที่ 1 ถึง 10 รวมมา 1-2 หน้าเป็นไฟล์ docx ให้ครบทั้ง 10 หน่วยว่านำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริงในห้องเรียนได้อย่างไรบ้าง

การขอวุฒิบัตรรับรองชั่วโมง  เมื่อทำครบ 3 ข้อภายใน 20 วัน แล้วหน่วยพัฒนาครูฝึกอบรมและสัมมนาคิดดี จึงจะทำการส่งวุฒิบัตรให้ทางอีเมล์ต่อไป หากไม่รับภายใน 3 วันหลังจากครบขั้นตอนแล้ว สามารถทวงถามได้ที่อีเมล์ yooth2624@gmail.com  หรือโทร 0944355951

 

ประธานหลักสูตร  นายยุทธ  อัครางกูร

สารบัญหลักสูตร

39 บทเรียน

หน่วยที่ 1 Line

เรื่องที่ 1 Line3:05
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 Line Officail

หน่วยที่ 3 YouTube

หน่วยที่ 4 Google Drive

หน่วยที่ 5 Google Maps

หน่วยที่ 6 Google Form

หน่วยที่ 7 Kahoot

หน่วยที่ 8 Discord

หน่วยที่ 9 การตัดต่อคลิปวีดีโอการสอน

หน่วยที่ 10 แนะนำการแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างห้องเรียนออนไลน์ ระบบการจัดการเรียนรู้(LMS)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (21 การให้คะแนน)

22 หลักสูตร

817 ผู้เรียน

฿1,499.00 ฿999.00