0(0)

624182011 หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0

คำอธิบาย

สาระเนื้อหา : บูรณาการสาระ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการเรียนรู้

หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0

หลักสูตรการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลสู่ห้องเรียน ยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ ประกอบด้วยสาระหลัก 10 หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยจะมีวิดิโอสอนสาระย่อยของหน่วยนั้น ๆ อย่างน้อย 1 วิดิโอ  ให้ผู้อบรมเลือกเรียนหน่วยใดก่อนหลังก็ได้ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเรียนจากหน่วยที่ 1 เสมอไปโดยการเปิดดูวิดิโอเรียงตามลำดับสาระย่อยของหน่วยนั้น ๆ  ในรอบแรกให้ใช้การดูวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟนจนจบสาระย่อยแล้วย้อนกลับมาทำตามในกรณีเรียนรู้หน่วยที่ 1 Line ส่วนหน่วยอื่น ๆ ควรดูวิดิโอและใช้ปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์ตามไปด้วย หากทำไม่ทันให้กดหยุดวิดิโอเพื่อหาหน้าจอนั้นให้ได้ก่อนจึงกดเพื่อดูวิดิโอต่อ เมื่อจบหน่วยใดแล้วให้ลองทำแบบทดสอบว่าจะทำได้หรือไม่ หากถูกไม่ถึงครึ่งให้เปิดวิดิโอเรื่องที่ไม่เข้าใจดูใหม่อีกครั้งแล้วจึงทำข้อสอบครั้งที่ 2 และ 3 จนกว่าจะผ่าน หากทำแบบทดสอบครบ 3 ครั้งไม่ผ่านก็ให้ผ่านไปเรียนหน่วยอื่นก่อน เมื่อผู้อบรมเรียนครบทั้ง 10 หน่วยแล้ว ให้ส่งงานการประยุกต์หน่วยนั้น ๆ ในการเรียนการสอนตามแบบฟอร์มที่กำหนด หน่วยละ 1 หน้ากระดาษโดยการพิมพ์ด้วย word และแทรกรูปภาพประกอบ  ส่งไปที่อีเมล์ yooth2624@wsk.ac.th  ภายใน 20 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนอบรมเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้ทางเว็บ iworldonline.academy   กรณีออฟไลน์นับจากวันที่อบรมเป็นวันที่ 1 จนครบ 20 วันส่งงานครบแล้วจึงจะถือว่าจบและได้วุฒิบัตรทางไลน์หรืออีเมล์ต่อไป

เกณฑ์การจบหลักสูตร

  1. แบบทดสอบครบทุกหน่วย ผ่านอย่างน้อย 8 หน่วยจาก 10 หน่วย (เกณฑ์ผ่านแต่ละหน่วย 50% โดยแต่ละหน่วยให้ทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง) กรณีสอบผ่านไม่ถึง 8 หน่วยจาก 10 หน่วย ให้ติดต่อขอรับงานซ่อมทางอีเมล์ yooth2624@wsk.ac.th
  2. ส่งงานที่มอบหมายครบทุกหน่วย หน่วยละอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ แต่ละหน่วยต้องมีรูปภาพหลักฐานการประยุกต์การเรียนการสอนจากหน่วยนั้น ๆ ประกอบด้วย
  3. กรณีครบ 20 วันแล้วยังเรียนไม่จบให้ทำหนังสือแจ้งเหตุผลและความจำเป็นแจ้งทางอีเมล์และจะต่อเวลาให้ได้อีกไม่เกิน 10 วัน รวม 30 วัน

หมายเหตุ  หลังจากที่ผู้อบรมเรียนจบหลักสูตรแล้วหน่วยพัฒนาครูจึงจะทำเรื่องรายงานสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อขออนุมัติวุฒิบัตรต่อไปซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะสามารถส่งวุฒิบัตรให้ผู้อบรมทางอีเมล์หรือไลน์ได้

ประธานหลักสูตร  นายยุทธ  อัครางกูร

สารบัญหลักสูตร

54 บทเรียน

หน่วยที่ 1 Line

แนะนำไลน์6:45
เรื่องที่ 1 เมนูไลน์12:24
เรื่อง 2 ตั้งค่าไลน์14:53
เรื่องที่ 3 เพิ่มเพื่อน , สร้างกลุ่ม7:40
เรื่องที่ 4 โพสต์ , ยกเลิก , ตอบกลับ12:48
เรื่องที่ 5 Note , Keep , Keep Memo11:01
เรื่องที่ 6 กิจกรรม , ประชุม , แชร์สถานที่11:45
เรื่องที่ 7 การใช้ Line ในคอมพิวเตอร์8:20
เรื่องที่ 8 ดาวน์โหลด , ลิงค์12:26
เรื่องที่ 9 การจัดการ ไฟล์ , อัลบั้ม20:25
เรื่องที่ 10 Line Open Chat8:57
แบบทดสอบหน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2 Line Officail

หน่วยที่ 3 YouTube

หน่วยที่ 4 Google Drive

หน่วยที่ 5 Google Maps

หน่วยที่ 6 Google Form

หน่วยที่ 7 Kahoot

หน่วยที่ 8 Discord

หน่วยที่ 9 การตัดต่อคลิปวีดีโอการสอน

หน่วยที่ 10 แนะนำการแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างห้องเรียนออนไลน์ ระบบการจัดการเรียนรู้(LMS)

การมอบหมายงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.08 (26 การให้คะแนน)

23 หลักสูตร

902 ผู้เรียน

฿1,499.00 ฿999.00