หน่วย 1 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน

หน่วย 2 การสร้างโรงเรียนออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

หน่วย 3 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Infographic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 4 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Motion Graphic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 5 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Smart Video สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 6 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล E-Book สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 7 เรื่องการสร้างหน่วยและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPACK และ ADDEI และ ASSURE Model

หน่วย 8 เรื่องการสร้างแบบทดสอบของBloom’s Taxonomy ด้วยเครื่องมือจากระบบแพลตฟอร์ม

หน่วย 9 เรื่องการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการผสมผสาน (Blended Learning Approach)

เรื่อง 1 ศาสตร์พระราชากับการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21