3.55(31)

621161152 การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา บูรณาการสาระ ระดับชั้นปฐมวัย

คำอธิบาย

สาระเนื้อหา : บูรณาการสาระ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับปฐมวัย
ความลุ่มลึกของหลักสูตร หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา” มีองค์ประกอบของสาระการพัฒนา 3 ประการที่สำคัญ คือ
1. หลักการแนวคิด  พัฒนาครูโดยยึดการบูรณาการศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์สาระการเรียนรู้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และเจตคติ (Affective Domain) มุ่งสู่การนำไปใช้กับผู้เรียนหลังการอบรมต่อเนื่องสู่การพัฒนาผู้เรียนและวิทยฐานะ

2.รูปแบบการพัฒนา เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) ด้วยการเรียนออนไลน์ (LMS Platform) และการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติการ (workshop)

3. กระบวนการวัดประเมินผล  ผู้เข้าอบรมเรียนออนไลน์และปฏิบัติงานตามที่กำหนดจากระบบ LMS Platform ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.การรายงาน ผู้เข้ารับการพัฒนาออนไลน์ครบถ้วนแล้วสามารถขอวุฒิบัตรโดยการแจ้งจบจากระบบออนไลน์  สถาบันจะตรวจประเมินและดำเนินออกวุฒิบัตรพร้อมรายงานการจบให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองจากระบบอีกครั้ง  ผู้อบรมสามารถตรวจสอบจากแพลตฟอร์มของสถาบันคุรุพัฒนา  สำหรับหลักสูตรนี้รับรองจำนวน 23 ชั่วโมง

สารบัญหลักสูตร

16 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนพัฒนา

แบบทดสอบ

หน่วย 1 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน

หน่วย 2 สร้างหน่วยการเรียนรู้ด้วย ADDIE MODEL

หน่วย 3 การจัดการเรียนการสอนด้วย ASSURE MODEL

หน่วย 4 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)

หน่วยที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped classroom)

หน่วย 6 การสร้างโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรกับไอเวิลด์

หน่วย 7 สร้างสื่อดิจิทัล Infographic บทเรียนออนไลน์

หน่วย 8 สร้างสื่อดิจิทัล Smart Mini-Videoบทเรียน ออนไลน์

หน่วย 9 การสอนและการประชุมออนไลน์ด้วย I-Room

แบบทดสอบหลังพัฒนา

เกี่ยวกับผู้สอน

2.77 (198 การให้คะแนน)

13 หลักสูตร

2835 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.6

Total 31 Ratings

5
1 คะแนน
4
3 การให้คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

นางรวิพรรณ ปาโกวงค์ ได้รับความรู้และจะนำความรู้ไปพัฒนาในการทำงานต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ

สอนได้ละเอียดทุกขั้นตอนคะ

ได้รับความรู้มากคะ

ได้ความรู้มากขึ้นค่ะ

เป็นการอบรมที่ให้ความรู้มากๆค่ะ

เป็นการอบรมรูปแบบใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ สุดยอดค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ ขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานค่ะ

ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมค่ะ

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และจะนำไปพัฒนางานวิชาชีพต่อไปค่ะ

ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

หลังจากที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะ

เป็นความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้จริงเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ได้รับความรู้มากมายจากบทเรียน ขอบคุณท่านวิทยากรนะคะ

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

ทำให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย

มีความรู้เกี่ยวการจัดศึกษา รูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะ

ได้รับความรู้เพิ่มในด้านเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นคะ ขอบคุณท่านวิทยากรและทีมงานมากนะคะ

ได้รับความรู้เพิ่มเติม..สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นได้

ได้รับคามรู้เพิ่มขึ้นมากเลยค่ะ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านในการแนะนำการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะ

ดีเยี่ยมค่ะ

เพิ่มพูนความรู้มากขึ้นค่ะ

ขอบคุณคะได้เรียนรู้เพิ่มขี้นมากเลยคะอาจารย์

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น จากที่ไม่เคยใช้ดิจิทัล สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้

เป็นโอกาสที่ดีมาก เมื่อทำแบบทดสอบไม่ผ่าน ต้องย้อนกลับไปดูเนื้อหาใหม่ จะได้จดจำดียืางขึ้น

น.ส.วันเพ็ญ ปัญญาคง
เป็นการอบรมรูปแบบใหม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง ว่างเมื่อไรมาศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ได้รับความรู้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรและทีมงานค่ะ

ขอบคุณค่ะ เรียนรู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น

฿999.00 ฿399.00