0.36(11)

623041089 การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบาย

สาระเนื้อหา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ความลุ่มลึกของหลักสูตร : หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา” มีองค์ประกอบของสาระการพัฒนา 3 ประการที่สำคัญ คือ
1.หลักการแนวคิด  พัฒนาครูโดยยึดการบูรณาการศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์สาระการเรียนรู้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และเจตคติ (Affective Domain) มุ่งสู่การนำไปใช้กับผู้เรียนหลังการอบรมต่อเนื่องสู่การพัฒนาผู้เรียนและวิทยฐานะ

2.รูปแบบการพัฒนา เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) ด้วยการเรียนออนไลน์ (LMS Platform) และการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติการ (workshop)

3. กระบวนการวัดประเมินผล  ผู้เข้าอบรมเรียนออนไลน์และปฏิบัติงานตามที่กำหนดจากระบบ LMS Platform ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.การรายงาน ผู้เข้ารับการพัฒนาออนไลน์ครบถ้วนแล้วสามารถขอวุฒิบัตรโดยการแจ้งจบจากระบบออนไลน์  สถาบันจะตรวจประเมินและดำเนินออกวุฒิบัตรพร้อมรายงานการจบให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองจากระบบอีกครั้ง  ผู้อบรมสามารถตรวจสอบจากแพลตฟอร์มของสถาบันคุรุพัฒนา  สำหรับหลักสูตรนี้รับรองจำนวน 23 ชั่วโมง

สารบัญหลักสูตร

16 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนพัฒนา

แบบทดสอบ

หน่วย 1 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน

หน่วย 2 สร้างหน่วยการเรียนรู้ด้วย ADDIE MODEL

หน่วย 3 การจัดการเรียนการสอนด้วย ASSURE MODEL

หน่วย 4 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)

หน่วยที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped classroom)

หน่วย 6 การสร้างโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรกับไอเวิลด์

หน่วย 7 สร้างสื่อดิจิทัล Infographic บทเรียนออนไลน์

หน่วย 8 สร้างสื่อดิจิทัล Smart Mini-Videoบทเรียน ออนไลน์

หน่วย 9 การสอนและการประชุมออนไลน์ด้วย I-Room

แบบทดสอบหลังพัฒนา

เกี่ยวกับผู้สอน

2.77 (198 การให้คะแนน)

13 หลักสูตร

2835 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.4

Total 11 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

หลักสูตรนี้ดี นำไปใช้ได้จริง

ขอบคุณมากค่ะกับการอบรมกิจกรรมดีๆเข้าใจง่ายมากค่ะ

เป็นหลักสูตรที่สามารนำไปใช้ได้จริงในการเรียนการสอน นักเรียนในยุคปัจจุบัน เป็นประโยชน์มากค่ะ

การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา ยอดเยี่ยมมากมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับชั้นเรียน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพยิ่ง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับทีมงานคุณภาพของท่านที่ได้สร้างโปรแกรมหรือรูปแบบการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพยิ่งออกสู่แวดวงการศึกษา ซึ่งดิฉันเองได้ติดตามและผ่านการอบรมหลักสูตรนี้กับบริษัทของท่าน มีความรู้ ประทับใจ และเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และห้องเรียนอัจฉริยะ อันเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ขอบคุณสำหรับหลักสูตรดีๆ น่าสนใจสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

ทำไม่สะสุดมากดูไม่ถึงไหน เดี๋ยวก็หยุด ต้องเริ่มใหม่ เดี๋ยวหยุด ๆๆๆๆๆๆ จะว่าเป็นที่เน็ตเรา เราก็ 4G ดูอะไรอย่างอื่นไม่มีสะดุด มันหงุดหงิด เมื่อไหร่จะอบรมเสร็จ

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริงค่ะ

เป็นหลักสูตรที่มีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปช่วยในการเรียนการสอน เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมาก

เป็นหลักสูตรที่ดี เหมาะกับการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันค่ะ

ขอบคุณหลักสูตรดีๆสามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้จริงครับ

เป็นหลักสูตรที่ดี เหมาะกับนำมาใช้กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน

฿999.00 ฿399.00