2.78(32)

624181128 การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา บูรณาการสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบาย

สาระเนื้อหา : บูรณาการสาระ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ความลุ่มลึกของหลักสูตร หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา” มีองค์ประกอบของสาระการพัฒนา 3 ประการที่สำคัญ คือ
1.หลักการแนวคิด  พัฒนาครูโดยยึดการบูรณาการศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์สาระการเรียนรู้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และเจตคติ (Affective Domain) มุ่งสู่การนำไปใช้กับผู้เรียนหลังการอบรมต่อเนื่องสู่การพัฒนาผู้เรียนและวิทยฐานะ

2.รูปแบบการพัฒนา เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) ด้วยการเรียนออนไลน์ (LMS Platform) และการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติการ (workshop)

3 กระบวนการวัดประเมินผล  ผู้เข้าอบรมเรียนออนไลน์และปฏิบัติงานตามที่กำหนดจากระบบ LMS Platform ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.การรายงาน ผู้เข้ารับการพัฒนาออนไลน์ครบถ้วนแล้วสามารถขอวุฒิบัตรโดยการแจ้งจบจากระบบออนไลน์  สถาบันจะตรวจประเมินและดำเนินออกวุฒิบัตรพร้อมรายงานการจบให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองจากระบบอีกครั้ง  ผู้อบรมสามารถตรวจสอบจากแพลตฟอร์มของสถาบันคุรุพัฒนา  สำหรับหลักสูตรนี้รับรองจำนวน 23 ชั่วโมง

สารบัญหลักสูตร

16 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนพัฒนา

แบบทดสอบ

หน่วย 1 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน

หน่วย 2 สร้างหน่วยการเรียนรู้ด้วย ADDIE MODEL

หน่วย 3 การจัดการเรียนการสอนด้วย ASSURE MODEL

หน่วย 4 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)

หน่วยที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped classroom)

หน่วย 6 การสร้างโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรกับไอเวิลด์

หน่วย 7 สร้างสื่อดิจิทัล Infographic บทเรียนออนไลน์

หน่วย 8 สร้างสื่อดิจิทัล Smart Mini-Videoบทเรียน ออนไลน์

หน่วย 9 การสอนและการประชุมออนไลน์ด้วย I-Room

แบบทดสอบหลังพัฒนา

เกี่ยวกับผู้สอน

2.77 (198 การให้คะแนน)

13 หลักสูตร

2835 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.8

Total 32 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
1 คะแนน

ดีค่ะ เข้าใจง่าย มีประโยชน์

เป็นการเรียนที่ได้รับประโยชน์ค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี

มีประโยชน์มากสามารถสร้างหองเรียนออนไลน์ได้จริง

สามารถนำไปใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากครับ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี

เป็นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้ไม่ยุ่งยากค่ะ

เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้เป็นอย่างดี

มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ได้อย่างดี

มีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

มีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ได้อย่างดี

มีประโยชน์ ต่อการนำไปใช้ในระบบการศึกษา และสถานการณ์ตอนนี้ได้จริงๆ และสามารถทำให้ครูเกิดการพัฒนาตนเองได้มากขึ้นด้วย ขอบคุณคะ

เป็นหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

ได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในยุคการเรียนการสอนแบบ Online ในสถานการณ์โควิดได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือสามารถสื่อถึงผู้เรียนได้ตรงประเด็นเข้าใจง่ายครับ มีประโยชน์อย่างมาก คิดไม่ผิดเลยที่เลือกอบรมหลักสูตรนี้

ได้รับความรู้ในการนำไปใช้กับการสอนยุคใหม่

มีประโยชน์มากๆในยุคโควิด-19นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์หลากหลายรูปแบบ

เยี่ยมยอดครับ มีประโยชน์มากใช้ด้จริง

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันมาก ได้รับความรู้และรู้จัดโปรแกรมใหม่ มีทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้น

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสาระวิชาที่สอนได้เป็นอย่างดีครับ นายอานนท์ อาสาอน

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา บูรณาการตามกลุ่มสาระตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา มีประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จริง ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แบบนี้ด้วยยิ่งมีประโยชน์มากครับ

มีประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ในสถานการณ์ปัจจุบัน (โควิด-19)

ดีมากค่ะ เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ในการสอนช่วงสถานการณ์โควิด19 อย่างยิ่ง

ดีมากมีประโยชน์ในการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดค่ะ

มีประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้จริง ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 แบบนี้ืด้วยยิ่งมีประโยชน์มากมากค่ะ

เรียนสนุกครับ เข้าใจง่าย ครับnภาพรวมดี มีประโยขน์มากครับ

ดีค่ะมีประโยชน์ทั้งผู้เรียนและครูเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ

สะดวก เรียนง่าย เรียนตรงไหนก็ได้ ไม่ต้องเสียค่ารถไป อยากให้มีแบบนี้ตลอดเลยค่ะ

มีประโยชน์ สามารถไปใช้จริงได้

ชอบค่ะแบบนี้เข้าใจง่ายมีประโยชน์ค่ะ

ขอขอบคุณทีมงาน และคณะวิทยากรทุกท่านที่จัดอบรมหลักสูตรที่มีประโยชน์ และได้รับความรู้นำไปใช้ในการปรับปรุงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มากค่ะ

มีประโยชน์มาก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

นำไปประยุกต์ใช้ในการสอนออนไลน์ได้อย่างดี

มีประโยชน์ นำไปใช้ได้จริง ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของโควิด 19 หรือการสอนในสถานการณ์ปกติ

฿999.00 ฿399.00