2.26(19)

628181074 การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา บูรณาการสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

คำอธิบาย

สาระเนื้อหา : บูรณาการสาระ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ความลุ่มลึกของหลักสูตร หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา” มีองค์ประกอบของสาระการพัฒนา 3 ประการที่สำคัญ คือ
1. หลักการแนวคิด  พัฒนาครูโดยยึดการบูรณาการศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์สาระการเรียนรู้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และเจตคติ (Affective Domain) มุ่งสู่การนำไปใช้กับผู้เรียนหลังการอบรมต่อเนื่องสู่การพัฒนาผู้เรียนและวิทยฐานะ

2. รูปแบบการพัฒนา เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) ด้วยการเรียนออนไลน์ (LMS Platform) และการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติการ (workshop)

3.กระบวนการวัดประเมินผล  ผู้เข้าอบรมเรียนออนไลน์และปฏิบัติงานตามที่กำหนดจากระบบ LMS Platform ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.การรายงาน ผู้เข้ารับการพัฒนาออนไลน์ครบถ้วนแล้วสามารถขอวุฒิบัตรโดยการแจ้งจบจากระบบออนไลน์  สถาบันจะตรวจประเมินและดำเนินออกวุฒิบัตรพร้อมรายงานการจบให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองจากระบบอีกครั้ง  ผู้อบรมสามารถตรวจสอบจากแพลตฟอร์มของสถาบันคุรุพัฒนา  สำหรับหลักสูตรนี้รับรองจำนวน 23 ชั่วโมง

สารบัญหลักสูตร

16 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนพัฒนา

แบบทดสอบ

หน่วย 1 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน

หน่วย 2 สร้างหน่วยการเรียนรู้ด้วย ADDIE MODEL

หน่วย 3 การจัดการเรียนการสอนด้วย ASSURE MODEL

หน่วย 4 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)

หน่วยที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped classroom)

หน่วย 6 การสร้างโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรกับไอเวิลด์

หน่วย 7 สร้างสื่อดิจิทัล Infographic บทเรียนออนไลน์

หน่วย 8 สร้างสื่อดิจิทัล Smart Mini-Videoบทเรียน ออนไลน์

หน่วย 9 การสอนและการประชุมออนไลน์ด้วย I-Room

แบบทดสอบหลังพัฒนา

เกี่ยวกับผู้สอน

2.77 (198 การให้คะแนน)

13 หลักสูตร

2835 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.3

Total 19 Ratings

5
7 การให้คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นหลักสูตรที่ดีครับสามารถพัฒนาต่อยอดได้เลยครับ

มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันมากเลยค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับความรู้เพิ่มเติมนะคะ

จัดเนื้อหาในการเข้าเรียนได้ดีมากค่ะ เนื้อหาในการเรียนไม่เยอะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบง่าย นำไปใช้ได้จริงกับยุคปัจจุบัน

ได้รับความรู้มากเลยค่ะ และสามารถกลับมาดูซ้ำในเรื่องที่เราไม่ค่อยเข้าใจได้

สิริลักษณ์ กองโส nได้ความรู้และได้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

อบรมเสร็จแล้วยังไม่ได้เกียรติบัตรเลยค่ะ

ดีมากค่ะ ได้ความรู้นำๆ ไปใช้ได้จริง จะเรียนรู้ซ้ำเพื่อเพิ่มความชำนาญในการนำไปใช้ค่ะ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง อยากได้หลักสูตรอื่นๆ สำหรับพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนและการจัดการเรียนการสอน

สามารถนำมาใช้ได้จริงในสถานการณ์ยุคโควิดค่ะ

ดีมากเลยค่ะ

ได้ความรู้ใหม่ มีประโยชน์นำไปบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนได้ดี

การเรียนรู้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

มีประโยชน์มากค่ะ และอยากได้VDO ที่สามารถเปิดทบทวนดูย้อนหลังได้ค่ะ

ดีมากเข้าใจง่าย

สามารถนำไปใช้กับนักเรียนมัธยมได้ดี สะดวก แต่ประถม ต้องมีเมลล์ทุกคนก่อน ถึงจะทำได้

มีประโยชน์ทั้งกับครู ุ นักเรียน ผู้ปกครอง ลดภาระงานของครูผู้สอนและเหมาะกับนักเรียนในยุคปัจจุบัน

มีประโยชน์ ลดภาระงานของครูผู้สอนได้เยอะเลยค่ะ

มีความน่าสนใจ และหลากหลาย

ได้แนวคิดแบบใหม่มาปรับใช้กับนักเรียนในยุคปัจจุบัน

฿999.00 ฿399.00