0(0)

629011093 การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา

คำอธิบาย

ชื่อ / รหัสหลักสูตร : 629011093  : การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา


สาระเนื้อหา : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ความลุ่มลึกของหลักสูตร : หลักสูตรพื้นฐาน

การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0และการจัดกาเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
หลักสูตรเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยี(Technological Knowledge:TK)กับความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้(Pedagogical Knowledge:PK)และความรู้ด้านเนื้อหาสาระ(Content Knowledge:CK)โดยยึดศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”เป็นปรัชญาการพัฒนาครูเน้นทักษะสมรรถนะศตวรรษที่ 21
สาระการพัฒนา
เป็นสาระสหวิทยาการ(Interdisciplinary) ที่บูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ด้วย TPACK MODELโดยยึดศาสตร์พระราชาเป็นปรัชญาและใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ
หน่วย 1. การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน
หน่วย 2. การสร้างโรงเรียนออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
หน่วย 3. เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Infographic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
หน่วย 4. เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Motion Graphic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
หน่วย 5. เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Smart Video สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
หน่วย 6. เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล E-Book สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์
หน่วย 7. เรื่องการสร้างหน่วยและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPACK และ ADDEI และ ASSURE Model
หน่วย 8. เรื่องการสร้างแบบทดสอบของBloom’s Taxonomy ด้วยเครื่องมือจากระบบแพลตฟอร์ม
หน่วย 9. เรื่องการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการผสมผสาน (Blended Learning Approach)

สารบัญหลักสูตร

18 บทเรียน

หน่วย 1 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน

แบบประเมินก่อนเรียน
เรื่อง 2 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ3:10
แบบประเมินหลังเรียน

หน่วย 2 การสร้างโรงเรียนออนไลน์สำหรับการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

หน่วย 3 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Infographic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 4 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Motion Graphic สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 5 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล Smart Video สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 6 เรื่องการสร้างสื่อดิจิทัล E-Book สำหรับแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์

หน่วย 7 เรื่องการสร้างหน่วยและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TPACK และ ADDEI และ ASSURE Model

หน่วย 8 เรื่องการสร้างแบบทดสอบของBloom’s Taxonomy ด้วยเครื่องมือจากระบบแพลตฟอร์ม

หน่วย 9 เรื่องการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักการผสมผสาน (Blended Learning Approach)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (21 การให้คะแนน)

22 หลักสูตร

820 ผู้เรียน

฿2,999.00 ฿999.00