3.33(12)

629031130 การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล แพลตฟอร์มการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบาย

สาระเนื้อหา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา : ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ความลุ่มลึกของหลักสูตร หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา” มีองค์ประกอบของสาระการพัฒนา 3 ประการที่สำคัญ คือ
1. หลักการแนวคิด  พัฒนาครูโดยยึดการบูรณาการศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์ด้านการจัดการเรียนรู้  ศาสตร์สาระการเรียนรู้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) และเจตคติ (Affective Domain) มุ่งสู่การนำไปใช้กับผู้เรียนหลังการอบรมต่อเนื่องสู่การพัฒนาผู้เรียนและวิทยฐานะ

2. รูปแบบการพัฒนา เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach) ด้วยการเรียนออนไลน์ (LMS Platform) และการพัฒนาทักษะแบบปฏิบัติการ (workshop)

3.กระบวนการวัดประเมินผล  ผู้เข้าอบรมเรียนออนไลน์และปฏิบัติงานตามที่กำหนดจากระบบ LMS Platform ต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

4.การรายงาน ผู้เข้ารับการพัฒนาออนไลน์ครบถ้วนแล้วสามารถขอวุฒิบัตรโดยการแจ้งจบจากระบบออนไลน์  สถาบันจะตรวจประเมินและดำเนินออกวุฒิบัตรพร้อมรายงานการจบให้สถาบันคุรุพัฒนารับรองจากระบบอีกครั้ง  ผู้อบรมสามารถตรวจสอบจากแพลตฟอร์มของสถาบันคุรุพัฒนา  สำหรับหลักสูตรนี้รับรองจำนวน 23 ชั่วโมง

สารบัญหลักสูตร

16 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนพัฒนา

แบบทดสอบ

หน่วย 1 การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ด้วยศาสตร์พระราชาเป็นฐาน

หน่วย 2 สร้างหน่วยการเรียนรู้ด้วย ADDIE MODEL

หน่วย 3 การจัดการเรียนการสอนด้วย ASSURE MODEL

หน่วย 4 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Approach)

หน่วยที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped classroom)

หน่วย 6 การสร้างโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรกับไอเวิลด์

หน่วย 7 สร้างสื่อดิจิทัล Infographic บทเรียนออนไลน์

หน่วย 8 สร้างสื่อดิจิทัล Smart Mini-Videoบทเรียน ออนไลน์

หน่วย 9 การสอนและการประชุมออนไลน์ด้วย I-Room

แบบทดสอบหลังพัฒนา

เกี่ยวกับผู้สอน

2.77 (198 การให้คะแนน)

13 หลักสูตร

2835 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.3

Total 12 Ratings

5
8 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาอบรม มีประโยชน์ เข้าใจง่ายมากค่ะ

เรียนจบหลักสูตรแล้ว เข้าใจง่าย บางอย่างต้องฝึกทำก่อน บางอย่างใช้มาแล้ว แต่อยากให้มีตัวอย่างคลิปการสอนภาษาไทยบ้างค่ะ

ดีมากค่ะ ทำเนื้อหาช่วงสั้นๆ ทีละเรื่อง ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ

ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ได้ความรู้มากขึ้น สามารถนำไปใช้ได้จริง

ดีค่ะ เข้าใจง่าย

เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน นำไปใช้ได้จริง

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาอย่างแท้จริง

เข้าใจมากขึ้นค่ะ

เป็นหลักสูตรที่อธิบายได้เข้าใจง่ายมากค่ะ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาได้จริงครับ

ดีค่ะ เข้าใจง่าย

ดีค่ะ เข้าใจง่าย

เป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากกับครูผู้สอนในปัจจุบันที่ไม่สามารถใช้การสอนในชั้นเรียนได้เพียงอย่างเดียว ยังต้องใช้การสอนออนไลน์ควบคู่ไปด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้ก็สามารถให้ความรู้เรื่องการทำบทเรียนออนไลน์ได้เป็นอย่างดีค่ะ

฿999.00 ฿399.00