629011093 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย